wire

[ˈwaɪə(r)] [ˈwaɪər]

n. 金属丝,金属线;电线,导线;隐蔽式电子收听器;<美>电报;<美>(赛马)起跑线,终点线(the wire);铁丝网(the wire);用金属丝制的,用金属线制的;<美>通讯社

v. 给……接上电线,接通(电源);(用电线)接通,连接;电汇(钱款);发电报给(某人);用金属线固定(或加固);给……安装窃听器;用金属网诱捕(动物);(槌球)在拱门边阻挡(球,射球,选手)

【名】 (Wire)怀尔(人名)

[ 复数:wires 第三人称单数:wires 现在分词:wiring 过去式:wired 过去分词:wired]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-30 13:14:17 2023-03-30 12:47:18 2023-03-30 11:53:16 2023-03-30 11:09:18 2023-03-30 11:39:46 2023-03-30 12:01:53 2023-03-30 11:54:18 2023-03-30 12:16:23 2023-03-30 13:19:59 2023-03-30 11:39:55 2023-03-30 12:01:37 2023-03-30 12:27:55 2023-03-30 11:21:28 2023-03-30 11:31:25 2023-03-30 11:59:02 2023-03-30 12:38:52 2023-03-30 12:38:38 2023-03-30 11:53:43 2023-03-30 13:16:28 2023-03-30 12:10:57